Pradžia
en

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – PAĮ) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, taip pat ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (toliau – Teatras), su kuriuo juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. PAĮ taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimą apie pažeidimą Teatre pateikti gali - bet kuris asmuo, kurį su Teatru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir panašiai) arba įdarbinimo ar kiti iki sutartiniai santykiai ir kuris turi informaciją apie pažeidimą Teatre.

Pagal PAĮ informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. Teatrui per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Asmuo informaciją apie pažeidimą per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Teatrui gali pateikti šiais būdais:

 1. atsiųsti informaciją apie pažeidimą elektroninio pašto adresu pranesk@opera.lt;
 2. tiesiogiai atvykus į Teatrą jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą;
 3. atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu Teatrui adresu A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po Teatro pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimo formą. Informaciją apie pažeidimą galima pateikti ir laisvos formos pranešimu, kuriame nurodo konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro, padarė ar ir panašiai, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis, jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius, ar apie šį pažeidimą jis jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas, kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis PAĮ, ar nori, kad jam būtų taikomos PAĮ nuostatos dėl pranešėjo statuso įgijimo, ar ne.

 Informuojame, kad pateikus informaciją apie pažeidimą pagal šią formą arba pateikus laisvos formos pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal PAĮ, informacija apie pažeidimą per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

Jums pateikus pranešimą apie pažeidimą, Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik informacijos apie pažeidimus priėmimo, registravimo, nagrinėjimo vykdymo, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso Jums suteikimo bei kontaktavimo su Jumis tikslais. Susipažinkite su „Privatumo pranešimu asmenims, kurie teikia informaciją apie pažeidimus teatre"

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai:

Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Asmuo dėl pažeidimo gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala; vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus; informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos; yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti; įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo; asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti viešai:

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. 

Konfidencialumas:

Asmeniui, pagal PAĮ pateikusiam informaciją apie pažeidimą, yra užtikrinamas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Atsakomybė:

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, PAĮ nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal PAĮ. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimai pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą:
2022 m. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre pranešimų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą nėra gauta.
2023 m. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre pranešimų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą nėra gauta.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-19

Naujienlaiškio prenumerata

Loading