Pradžia
en

Privatumo politika

PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus
2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. S1-157

 

LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO
INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

KAM SKIRTA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

 1. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau – Teatras) interneto svetainės opera.lt (toliau - interneto svetainė) lankytojų privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės lankytojai, kurie nori susipažinti su interneto svetainėje siūlomu turiniu, pirkti abonementus, bilietus į spektaklius, renginius, dovanų korteles, pildyti paraišką Teatro patalpų trumpalaikei nuomai, dalyvauti paramos Teatrui teikimo programose, gauti Teatro naujienlaiškius, atlieka aktyvius veiksmus socialinių tinklų Teatro paskyrose, pildantys kandidato anketą dalyvauti Teatro atrankose į darbo vietas, komunikuojantys su mumis per interneto svetainę, norintys pasinaudoti kitomis paslaugomis. Taip pat ši Privatumo politika apibrėžia kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys, kaip jas galite realizuoti.
 2. Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą Jums lankantis interneto svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kitą) naudojate, norint susipažinti su mūsų pateikiamu tam tikru turiniu, įsigyti, gauti paslaugą laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis šios Privatumo politikos.
 3. Interneto svetainės lankytojui, nesutinkančiam su Privatumo politikos nuostatatomis, gali būti problematiška susipažinti su interneto svetainėje pateikiamu tam tikru turiniu, gauti, įsigyti joje teikiamas tam tikras paslaugas.
 4. Mūsų internetinės svetainės lankytojai, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų internetinę svetainę.Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
 5. Teatras tvarkydamas Jūsų asmens duomenis įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą.

  KAS YRA IŠ JŪSŲ GAUTŲ DUOMENŲ VALDYTOJAS?

 6. Užsukę į mūsų interneto svetainę, pateikę savo asmens duomenis bei papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.
 7. Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje metu gautus duomenis valdo Teatras.
 8. Mūsų rekvizitai:
  8.1 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras;
  8.2 Juridinio asmens kodas 190753881;
  8.3 Buveinės adresas: Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius;
  8.4 Telefono nr. : +370 5 2620727; 

  8.5 Elektroninis paštas: opera@opera.lt;

  8.6 Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys - opera@opera.lt.  KUO VADOVAUJAMĖS UŽTIKRINDAMI JŪSŲ PRIVATUMĄ?

 9. Ši Privatumo politika yra paremta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, o taip pat kitais duomenų apsaugą ir jūsų privatumą apibrėžiančiais teisės aktais.
 10. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.
 11. Mes patvirtiname, kad lankytojų duomenys interneto svetainėje Teatras tvarko laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

  KOKIU TIKSLU, KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME, KOKS JŲ TVARKYMO TERMINAS, TEISINIS PAGRINDAS?

 12. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis šiais tikslais, terminais ir pagrindais:

  Nr.

  Duomenų tvarkymo tikslas

  Tvarkomi asmens duomenys

  Duomenų tvarkymo terminas

  Duomenų tarkymo pagrindas

  1.

  Jūsų kaip pirkėjo paskyros sukūrimo, prisijungimo prie jos, jūsų identifikavimo  tikslu, jūsų pirkinių krepšelio formavimo, pageidaujamos paslaugos, produktų suteikimo, sąskaitų tvarkymo, ir su tuo susijusios komunikacijos vykdymo tikslu per www.opera.cobin.com.

  Per interneto svetainę: Jūsų paskyros sukūrimo data bei prisijungimo istorija, apsilankymo data ir laikas, apsilankymo trukmė, nukreipimo šaltinis ir svetainės naršymo būdai jums apsilankius mūsų interneto svetainėje bei naršymo veiksmai; IP adresas ir vieta; paslaugų pirkimo istorija; sąsajos su socialiniais tinklais; vartotojo sutikimo su privatumo politika istorija; vardas; pavardė; telefono numeris (paprastas, mobilus); elektroninio pašto adresas; miestas; pašto kodas; dovanų kortelės kodas; pirkėjo pateikti duomenys apie dovanų kortelės  gavėjus; išrašant išansktines  ir PVM sąskaitas faktūras asmenims atstovaujantiems juridinius asmenis (asmens atstovaujančio juridinį asmenį vardas; pavardė);

  Per ,,Facebook“: vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas arba telefono numeris;

  Per ,,Google“: vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; lytis; profilio nuotrauka.

  3 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie savo paskyros arba paskutinės rezervacijos.

  Sutikimas, laikoma aktyvūs kliento veiksmai jungiantis prie paskyros, vykdant pirkimus, teikiant užklausą gauti išansktinę arba PVM sąskaitą faktūrą.

  2.

  Interneto svetainės tinkamo veikimo užtikrinimo, paslaugų kokybės gerinimo, administravimo tikslu (slapukų naudojimas).

  Žiūrėti skiltyje ,,Slapukų naudojimo taisyklės“.

  Žiūrėti skiltyje ,,Slapukų naudojimo taisyklės“.

  Sutikimas, laikoma aktyvūs kliento veiksmai jungiantis prie paskyros.

  3.

  Paraiškos teikimo, dėl Teatro patalpų trumpalaikės nuomos, tikslu.

  Vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas.

  1 metai nuo kliento paraiškos pateikimo.

  Sutikimas.

  4.

  Paraiškos teikimo, dėl dalyvavimo paramos Teatrui teikimo programose, tikslu.

  Vardas; pavardė; adresas; elektroninio pašto adresas; telefono numeris.

  3 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie savo paskyros arba paskutinės rezervacijos.

  Sutikimas.

  5.

  Tiesioginės rinkodaros tikslu (siųsti naujienlaiškius).

  Vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; informacija, kurią pateikia pats lankytojas.

  Iki kol lankytojas pats neatsisako naujienlaiškių.

  Sutikimas.

  6.

  Jūsų kaip lankytojų komunikacijos su  mumis tikslu (jums siunčiant užklausas per socialinius  tinklus, elektroniniu paštu).

  Vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; informacija, kurią pateikia pats lankytojas.

  Užklausos saugomos 2 metus, po jų pateikimo ar paskutinio laiško užklausoje.

  Sutikimas, laikoma aktyvūs kliento veiksmai kreipiantis į mus.

  7.

  Paraiškos teikimo, dėl kandidatų dalyvaujantčių Teatro atrankose į darbo vietas atrankos, tikslu.

  Siuntėjo IP adresas; paraiškos siuntimo laikas: vardas; pavardė; gimimo data; asmens kodas; parašas; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; gyvenimo ir veiklos aprašymas; duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją; pareigos, į kurias pretenduojama; pilietybė; dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.

  1 metus po asmens duoto sutikimo atšaukimo.

  Sutikimas.

  8.

  Elektroninės registracijos vykdymo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslu.

  Vardas; pavardė; telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas); gyvenamosios vietos informacija (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis).

  21 d. nuo įvykusio renginio dienos (po to iš karto sunaikinama).

  Sutikimas; Teisinė prievolė.

 13. Jūsų pateikti asmens duomenys, įgyvendinus duomenų tvarkimo tikslus, pasibaigus jų tvarkymo pagrindams, nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus, yra sunaikinami iš karto.
 14. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau tik šiais atvejais:
  14.1 Kai esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  14.2 Kai Jūsų asmens duomenys būtini tam, kad būtų tinkamai išspręstas ginčas ar skundas, išanalizuoti padaryti pažeidimai.

  KAM GALĖTUME ATSKLEISTI, PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 15. Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
  15.1 Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
  15.2 Teikiant paslaugas Jums, perkant abonementus, bilietus į Teatro spektaklius, renginius, dovanų korteles, dalyvaujant paramos Teatrui programoje, aptarnaujant mūsų interneto svetainę;
  15.3 Valstybės institucijoms, įgaliotoms užtikrinti visuomenės saugumą, sveikatą, taip pat ikiteisminėms ir teisminėms institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
 16. Duomenų gavėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina teikiamai paslaugai atlikti.
 17. Jūsų duomenys nėra perduodami trečiosioms (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės) valstybėms.

  KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 18. Kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo Jums tikslais, mes esame įdiegę technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Jus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mes taip pat laikomės asmens duomenų tvarkymo principų, kurie išdėstyti asmens duomenų tvarkymo Teatre taisyklėse, kurios yra paskelbtos mūsų interneto svetainėje, skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.
 19. Saugų naudojimąsi interneto svetainėje užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir serverio, kuriame yra patalpinta interneto svetainė, yra šifruojama. SSL sertifikato detales galite rasti ssls.com.
 20. Nors mes ir taikome technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones Jūsų duomenims apsaugoti, vis dėlto nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Gavę Jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

  KOKIAS JŪS TURITE TEISES?

 21. Jūs kaip duomenų subjektas, kurio duomenis mes tvarkome, turite šias teises:
  21.1 Žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą, įskaitant teisę reikalauti savo asmens duomenų kopijos;
  21.2 Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  21.3 Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
  21.4 Reikalauti visiškai pašalinti savo asmeninę informaciją, jeigu šiuo metu nėra nei vienos aktyvios Jūsų užklausos;
  21.5 Reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
  21.6 Teisę į duomenų perkėlimą;
  21.7 Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
 22. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Teatrui turi būti pateikti raštu (įskaitant teikiamus elektroniniu formatu, paštu opera@opera.lt), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu info@opera.lt, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 23. Mes gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo  kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.
 24. Mes teisės aktų nustatytais atvejais, turime teisę Jums nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 25. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas: ada@ada.lt).

  JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS AUTOMATIZUOTU BŪDU

 26. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu opera@opera.lt ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir (arba), kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymas.
 27. Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

  KOKIAS PASLAUGAS IR PRODUKTUS TEIKIA TREČIOSIOS ŠALYS MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE?

 28. Mūsų interneto svetainėje, sutartiniu ir partnerystės pagrindu, gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame.
 29. Ši Privatumo politika netaikoma mūsų interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių interneto svetaines, todėl rekomenduojame atskirai pasidomėti šių interneto svetainių Privatumo politikomis, nes mes neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

  SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 30. Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, kuri įrašoma į Jūsų kompiuterį, mobilųjį ar kitą prietaisą Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui, kuriame patalpinta mūsų interneto svetainė rinkti informaciją iš naršyklės, todėl Jums nereikia jos iš naujo įvesti grįžus į mūsų interneto svetainę arba naršant nuklydus iš vienos interneto svetainės į kitą. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi joje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie interneto svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje cookiecentral.com.
 31. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Tokie slapukai gali būti naudojami žemiau nurodytiems tikslams pasiekti.
 32. Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:
  32.1 Būtini slapukai (jie reikalingi, kad mūsų interneto svetainė veiktų, kad Jūs galėtumėte naudotis bent minimaliomis jos funkcijomis, ją naršyti, sutikti ar nesutikti su slapukų naudojimu, šie slapukai negali būti išjungti):
   

  Slapuko pavadinimas

  Slapuko aprašymas (duomenų tvarkymo tikslas)

  Slapuko galiojimo laikas

  Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

  EW4SITE

  Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)

  Iki sesijos pabaigos

  Netaikoma

  SITEXRF

  POST XSRF apsauga

  Iki sesijos pabaigos

  Netaikoma

  privacy_2

  Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

  10 dienų

  Netaikoma

  privacy_3

  Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

  10 dienų

  Netaikoma

  privacy_4

  Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

  10 dienų

  Netaikoma

  privacy_verify

  Atsimena, kad lankytojas peržiūrėjo/pasirinko cookie politiką. Galimos vertės 0. 1

  10 dienų

  Netaikoma

  right_menu_cookie

  Skirtas svetainės šoninio meniu veikimui užtikrinti

  visada

  Netaikoma

  NID

  Apsaugoti formas nuo kenkėjiško siuntimo. Naudojamas google reCaptcha

   6 mėnesius

  Netaikoma

  32.2 Statistiniai slapukai (jie yra naudojami analizuojant interneto svetainės lankomumo statistiką, jie leidžia skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume išmatuoti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti, siekdami ją padaryti kuo naudingesnę ir patogesnę Jums kaip vartotojams, jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi, sužinoti, kaip Jūs naršote per interneto svetaine, visa informacija, kurią renka šie slapukai, yra anoniminė, nes saugomi tik visų lankytojų bendri rodikliai):

  Slapuko pavadinimas

  Slapuko aprašymas (duomenų tvarkymo tikslas)

  Slapuko galiojimo laikas

  Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

  __utma

  „Google Analytics" statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.

  2 metai

  Taip

   

  __utmb

  30 min.

   Taip

  __utmz

  Pusė metų

   Taip

  __utmc

  Galioja, kol neišjungiama naršyklė

   Taip

  __utmt

  Galioja, kol neišjungiama naršyklė

   Taip


  32.3 Funkciniai slapukai - šiuo metu funkciniai slapukai mūsų interneto svetainėje yra nenaudojami (jie leidžia interneto svetainei įsiminti Jūsų kaip vartotojo pasirinkimus, nustatymus, nuo kurių priklauso, kaip ir ką matote interneto svetainėje, pvz., kurią interneto svetainės kalbinę versiją Jums rodyti ir panašiai, jie taip pat suteikia galimybę Jums rodyti suasmenintą informaciją, išjungus šiuos slapukus, kai kurios interneto svetainės funkcijos gali neveikti);
  32.4 Reklaminiai slapukai - šiuo metu reklaminiai slapukai mūsų internetinėje svetainėje yra nenaudojami (šiuos slapukus nustato trečiosios šalys, pvz., YouTube.com., jos stebi Jūsų elgesį su jų tiekiamu turiniu, pvz. peržiūrint vaizdo įrašus, išjungus šiuos slapukus, interneto svetainėje negalėsite žiūrėti jų teikiamo turinio, pvz., YouTube.com vaizdo įrašų, slapukų teikėjas gali naudoti šiuos slapukus, kad sektų Jūsų pomėgius ir pagal juos Jums parinktų panašų turinį kitose interneto svetainėse);
  32.5 Kaip išjungti slapukus – Jūsų kompiuteryje išsisaugojusius slapukus galite nesudėtingai išjungti ar ištrinti, savo kompiuterio interteto naršyklėje pasirinkę atitinkamas parinktis skiltyje ,,Nustatymai“.

  KAIP KEIČIAMA, ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA?

 33. Privatumo politika gali būti keičiama ir atnaujinama pasikeitus galiojančių teisės aktų nuostatoms, esant programinės įrangos funkcionalumo pokyčiams ar kitomis nenumatytomis aplinkybėmis, apie tokius pakeitimus pranešime mūsų interneto svetainėje.
 34. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, įsitikinkite, kad esate susipažinę su naujausia šios Privatumo politikos versija. Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2020-09-15.

  ___________________________