SKELBIMAS

 Atsisiųsti>>>

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, kodas 190753881, A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0093, el. p. opera@opera.lt (toliau – LNOBT), ketina skelbiamų derybų būdu nuomotis gamybos-sandėliavimo-negyvenamos paskirties patalpas, esančias Vilniaus m. sav. arba Vilniaus rajono sav. ribose, bet ne didesniu kaip 10 km spinduliu nuo LNOBT pastato. Kandidatai pasiūlymus ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus, užklijuotus voke su užrašu „DĖL NEGYVENAMŲ PATALPŲ, SKIRTŲ DEKORACIJŲ IR BUTAFORIJOS GAMYBAI IR REMONTUI, NUOMOS PIRKIMO“ ir žyma „Neatplėšti iki 2019 m. balandžio 19 d. 10 val. 00 min.“, gali teikti LNOBT adresu iki 2019 m. balandžio 19 d. 10 val. 00 min. Pirkimo dokumentai pasiekiami interneto adresu
https://www.opera.lt/nekilnojamuju-daiktu-isigijimas-arba-nuoma/

NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMO DOKUMENTAI

Atsisiųsti >>>

PATVIRTINTA
Pirkimo komisijos posėdžio 2019 m. balandžio 2 d. protokolu Nr.2

LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS

 

NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS

SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMO DOKUMENTAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – perkančioji organizacija) ketina savo veiklos reikmėms – dekoracijų ir butaforijos gamybos ir remonto – skelbiamų derybų būdu nuomotis negyvenamas patalpas (toliau – nekilnojamųjų daiktų pirkimas). Negyvenamųjų patalpų aprašymas pateikiamas priede Nr. 1.

1.2. Atlikdama šį pirkimą perkančioji organizacija vadovaujasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,,Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 ,,Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ aktualia redakcija (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais nekilnojamojo turto pirkimą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.3. Pirkimą atlieka perkančiosios organizacijos sudaryta Pirkimo komisija (toliau – komisija).

1.4. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys – Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamento ir Meninės pastatymų tarnybos vadovas Viktoras Vyskupaitis, el. pašto adresas viktoras.vyskupaitis@opera.lt, tel. Nr. (8 5) 261 7827, Gamybinių dirbtuvių tarnybos vadovas Valdas Vėlyvis, el. pašto adresas valdas.velyvis@opera.lt, tel. Nr. (8 5) 261 8924.

 

 1. SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

2.1. Pirkimo procedūros prasideda, kai perkančioji organizacija paskelbia skelbimą apie pirkimą.

2.2. Apie skelbiamas derybas perkančioji organizacija turi paskelbti perkančiosios organizacijos interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos žinios“. Skelbimų apie nekilnojamųjų daiktų pirkimą turinys visur turi būti tapatus.

2.3. Skelbime apie nekilnojamųjų daiktų pirkimą turi būti nurodyta:

2.3.1. perkančiosios organizacijos rekvizitai: perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, pašto adresas, telefono numeriai, elektroninio pašto adresas;

2.3.2. nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta, pirkimo būdas;

2.3.3. pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminai;

2.3.4. interneto adresas, kuriuo pasiekiami pirkimo dokumentai;

2.3.5. kita svarbi informacija.

2.4. Skelbiamų derybų atveju kandidatas pasiūlymą ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus turi pateikti per perkančiosios organizacijos skelbime nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 12 dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

2.5. Jeigu kandidato pasiūlymas ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai gaunami pasibaigus perkančiosios organizacijos skelbime nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

2.6. Pirkimo procedūros baigiasi, kai:

2.6.1. nutraukiamos pirkimo procedūros dėl aplinkybių, dėl kurių pirkimas tampa nenaudingas, negalimas ar neteisėtas, arba dėl pirkimo kainos ar kitų sąlygų nesutarimo;

2.6.2. sudaroma pirkimo sutartis;

2.6.3. kandidatas (kandidatai) atsisako pasirašyti pirkimo sutartį ir nėra kito kandidato, kuris atitiktų 7.1 punkte nustatytas sąlygas;

2.6.4. visų kandidatų pateikti nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

2.6.5. per  nustatytą terminą nebuvo gautas nė vienas pasiūlymas.

III. PIRKIMO DOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMAS

3.1. Perkančiosios organizacijos funkcijos (veikla), kurioms numatoma naudoti nekilnojamąjį daiktą – gamybinės dirbtuvės, kuriose bus gaminamos ir remontuojamos dekoracijos, butaforija spektakliams. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia, kad pirkime dalyvautų kuo daugiau kandidatų/paslaugos teikėjų.

3.2. Perkančiosios organizacijos sprendimas dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo ir informacija apie nekilnojamąjį daiktą: pavadinimas, paskirtis, pageidaujama buvimo vieta, adresas, plotas pateikiamas priede Nr. 1.

3.3. Kandidatas pasiūlymą pateikia užpildęs priede Nr. 2 pateiktą pasiūlymo formą.

3.4. Į nuomos kainą įskaičiuojami:

 • pastato/patalpų šildymo ir šildymo įrenginių priežiūros kaina;
 • komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo kaštai;
 • pastato/patalpų administravimo kaštai įskaitanti patalpų ir teritorijos valymą;
 • pastato/patalpų  inžinierinių ir komunalinių tinklų priežiūra ir remontas proporcingai nuomojamų patalpų plotui;
 • pastato/patalpų silpnųjų srovių tinklų priežiūra ir remontas;
 • pastato/patalpų elektros tinklų priežiūra ir remontas;
 • pastato/ventiliavimo sistemos priežiūra ir remontas arba pastato/patalpų rekuperacijos sistemos remontas, priežiūra, įskaitant eksploatacinių medžiagų kainą;
 • pastato/patalpų kondicionavimo įrangos remontas ir priežiūra, įskaitant eksploatacinių medžiagų kainą;
 • Nekilnojamo turto ir žemės mokesčiai;

Nuomininkas dujų, karšto ir šalto vandens, elektros energijos sąnaudas (įskaitant  mokestį  už elektros galią) apmoka pagal skaitiklių rodmenis.

3.5. Kandidatas privalo nurodyti jo pasiūlyme esančią konfidencialią informaciją. Pasiūlyme nurodyta nekilnojamojo daikto kaina negali būti konfidenciali.

3.6. Kandidatas pasiūlyme turi nurodyti siūlomų nekilnojamųjų daiktų apžiūrėjimo sąlygas (datą ir laiką, per kurį galima apžiūrėti nekilnojamuosius daiktus, ir galimybes dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams).

3.7. Išsinuomotais nekilnojamaisiais daiktais norima pradėti naudotis nuo patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.8. Pageidautina pirkimo sutarties sudarymo data – ne vėliau kaip per 16 darbo dienų nuo sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato priėmimo dienos;

3.9. Kandidatas gali pateikti tik vieną pasiūlymą visam aprašymui;

3.10. Kandidatų pasiūlymai turi būti parengti lietuvių kalba;

3.11. Pasiūlymo vertinimo kriterijus – kaina.

3.12. Kandidatai gali teikti pasiūlymus ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus užklijuotus voke su užrašu „DĖL NEGYVENAMŲ PATALPŲ, SKIRTŲ DEKORACIJŲ IR BUTAFORIJOS GAMYBAI IR REMONTUI, NUOMOS PIRKIMO“ ir žyma „Neatplėšti iki 2019 m. balandžio 19 d. 10 val. 00 min.“ Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro adresu.

3.13. Kandidatas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

3.13.1. nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:

3.13.1.1 nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.13.1.2. kadastro duomenų bylos kopiją;

3.13.1.3. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.13.2. Įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas;

3.13.3. Bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

3.14. Jei būtina, priklausomai nuo nekilnojamųjų daiktų paskirties, nekilnojamųjų daiktų nuomos termino ar trečiųjų asmenų teisėtų reikalavimų, perkančioji organizacija gali pareikalauti ir kitų, nei nurodyti Pirkimo dokumentų 3.13 punkte, dokumentų.

3.15. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis skelbiamų derybų atveju yra skelbimas apie pirkimą. Tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą pateikta informacija neatitinka kituose pirkimo dokumentuose pateiktos informacijos, teisinga laikoma skelbime apie pirkimą nurodyta informacija.

3.16. Perkančiosios organizacijos skelbiamų derybų pirkimo dokumentai turi būti paskelbti interneto svetainėje adresu https://www.opera.lt/nekilnojamuju-daiktu-isigijimas-arba-nuoma/. Interneto adresas pateiktas skelbime apie nekilnojamųjų daiktų pirkimą.

3.17. Perkančioji organizacija, vykdydama skelbiamas derybas, neturi teisės pirkimo dokumentų pateikti anksčiau, negu paskelbiama apie nekilnojamųjų daiktų pirkimą.

3.18. Kandidatas gali prašyti papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.19. Perkančioji organizacija papildomą su pirkimo dokumentais susijusią informaciją pateikia visiems kandidatams ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.20. Pasiūlymus pateikti iki 2019 m. balandžio 19 d. 10 val. 00 min.

 

 

 1. KVIETIMAS DERĖTIS

4.1. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato pasiūlymą ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus, patikrina, ar gauti dokumentai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4.2. Jeigu kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių duomenų trūksta, perkančioji organizacija turi teisę nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą šiuos duomenis iki derybų pradžios patikslinti, papildyti arba paaiškinti.

4.3. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos atmeta kandidatų pateiktus pasiūlymus, jeigu jie neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ir pateikia kandidatui motyvuotą atsakymą, kodėl jo pateikti dokumentai atmetami.

4.4. Perkančioji organizacija visiems kandidatams, kurių pasiūlymai neatmesti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo termino pabaigos vienu metu išsiunčia kvietimą derėtis dėl kainos ir kitų sąlygų.

4.5. Jeigu kandidatui iki derybų pradžios patikslinus, papildžius ar paaiškinus duomenis paaiškėja, kad kandidato pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, perkančioji organizacija atšaukia kvietimą derėtis, atmeta kandidato pasiūlymą ir pateikia jam motyvuotą atsakymą dėl pasiūlymo atmetimo.

4.6. Kvietime derėtis bus teikiama ši informacija:

4.6.1. adresas, kur vyks derybos, derybų pradžios data ir valanda;

4.6.2. derybų objektas;

4.6.3. jeigu taikomas pirkimo sąlygų 4.2 punktas, kokia papildoma informacija ar dokumentai turi būti pateikti iki derybų pradžios;

4.6.4. derybų kalba lietuvių;

4.6.5. kita svarbi informacija.

 

 1. SKELBIAMŲ DERYBŲ VYKDYMAS

5.1. Derybų metu perkančioji organizacija:

5.1.1. visiems kandidatams taiko vienodus reikalavimus, suteikia vienodas galimybes ir pateikia vienodą informaciją;

5.1.2. su kiekvienu kandidatu derasi atskirai;

5.1.3. be kandidato sutikimo neatskleidžia tretiesiems asmenims jokios su jo dalyvavimu derybose susijusios informacijos.

5.2. Derybos turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Pirkimo komisijos pirmininkas, jos nariai ir kandidatas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas.

5.3. Derybos su kandidatu laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai susitariama dėl kainos ir (ar) pirkimo sąlygų, ir kai derybų rezultatai atitinka pirkimo dokumentus.

5.4. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į derybų rezultatus, sudaro pasiūlymų eilę ir visiems derybose dalyvavusiems kandidatams išsiunčia informaciją apie derybų rezultatus.

5.5. Sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato perkančioji organizacija priima ne anksčiau kaip po 7 darbo dienų nuo informacijos apie derybų rezultatus raštu išsiuntimo visiems derybose dalyvavusiems kandidatams dienos, išskyrus atvejį, kai derybose dalyvauja vienas kandidatas.

5.6. Perkančioji organizacija gali nesiderėti ir sudaryti pirkimo sutartį su pirminį pasiūlymą pateikusiu kandidatu, taip pat kandidato pirminį pasiūlymą vertinti kaip galutinį, kai jis neatvyksta į derybas ir (arba) nepateikia galutinio pasiūlymo.

 1. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

6.1. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas kandidatas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė pirkimo dokumentų nuostatų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai.

6.2. Pretenzija turi būti pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos informacijos apie priimtą sprendimą raštu išsiuntimo kandidatams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos.

6.3. Pretenzija, pateikta praleidus 6.2 punkte nustatytą terminą, grąžinama ją pateikusiam kandidatui.

6.4. Jeigu kandidato pretenzija gauta iki sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato pranešimo priėmimo, perkančioji organizacija privalo sustabdyti pirkimo procedūras, iki išnagrinės šią pretenziją ir priims dėl jos sprendimą.

6.5. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami pirkimo dokumentuose nustatyti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija informuoja kandidatus, su kuriais deramasi, ir nurodo terminų nukėlimo priežastį.

6.6. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam kandidatui ir kitiems derybose dalyvavusiems kandidatams apie priimtą sprendimą.

6.7. Kandidatas perkančiosios organizacijos sprendimus ar sprendimus dėl išnagrinėtų pretenzijų gali apskųsti teismui.

 

VII. PIRKIMO SUTARTIS

7.1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato priėmimo dienos išsiunčia laimėjusiam kandidatui kvietimą sudaryti pirkimo sutartį.

7.2. Sutartis sudaroma 5 (penkių) metų laikotarpiui su galimybe pratęsti 5 kartus dar vieneriems metams, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimties) metų laikotarpiui.

7.3. Jeigu kandidatas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties sutartu laiku, atsisako sudaryti pirkimo sutartį derybose sutartomis sąlygomis arba pirmenybės teisę įsigyti turtą realizuoja šią teisę turintys asmenys ir dėl to kandidatas negali sudaryti sutarties su perkančiąja organizacija, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.

7.4. Pirkimo sutartį pasirašo perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

7.5. Galiojanti pirkimo sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Aprašą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose siekiant nustatyti pirkimo sutarties peržiūros sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamo kiekio, apimties, objekto pakeitimą:

7.5.1. Pakeitimai galimi neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu:

7.5.1.1. Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

7.5.1.2. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

7.5.2. Pakeitimai gali apimti:

7.5.2.1. papildomą patalpų plotą;

7.5.2.2. patalpų mėnesio nuomos kainos perskaičiavimą:

 • padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. Perskaičiuota sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

7.5.2.2.2. Teisės aktais nustačius naujus mokesčius, kurie turi tiesioginės įtakos nuomos kainai, sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus naujiems įstatymams arba jų pakeitimams, kuriais nustatomas arba keičiamas mokestis. Perskaičiuota sutarties kaina pradedama taikyti nuo teisės aktų įsigaliojimo dienos.

7.5.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl sutarties pakeitimo. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas šalių ir laikomas sudėtine sutarties dalimi.

7.6. Pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų sutarčių sudarymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. Pagal pirkimo sutartį įgytų teisių į nekilnojamuosius daiktus REGISTRAVIMAS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

8.1. Perkančioji organizacija, pasirašiusi pirkimo sutartį, nekilnojamųjų daiktų perdavimo ir priėmimo aktą, įsigytus nekilnojamuosius daiktus nedelsdama įtraukia į apskaitą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas kreipiasi į Nekilnojamojo turto registrą dėl teisių į juos įregistravimo.

8.2. Pirkimo sutartys, skelbimai, kvietimai, pirkimo dokumentai ir kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 Priedas Nr.1

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DUOMENYS

Savivaldybė, kurioje reikalingos patalpos:     Vilniaus m. sav. arba Vilniaus rajono sav.

Paskirtis:                                              Gamybos ir sandėliavimo

Siūlyti tik šios paskirties:                                Taip

Reikalingas plotas, m²:                                   1750-1800

Darbo vietų skaičius:                           17

APRAŠYMAS

Patalpų paskirtis nustatyta Nekilnojamo turto registre Gamybos-sandėliavimo-negyvenamos patalpos.

Specialūs reikalavimai pastato konstrukcijai (karkasui) nenumatomi, tačiau pastatas turi turėti energetinio naudingumo klasę ne mažesnę kaip A+. Pamatai betoniniai ir/ar kita, sienos – plytų mūras arba daugiasluoksnės „sandwich“ tipo plokštės ir/ar kita. Stogas šlaitinis arba sutapdintas, danga nesvarbu, prižiūrimas remiantis STR reikalavimais.

Pastate turi būti erdvė ir galimybė įvažiuoti ir išvažiuoti sunkiasvoriam transportui, t. y. patalpos aukštis ne mažesnis kaip 9 m. Įvažiavimo – išvažiavimo durų angos aukštis ne mažesnis kaip 4 m, plotis ne mažesnis kaip 3,5 m.

Patalpos turi būti tvarkingos, grindys pramoninio betono, plastbetono arba kita kieta danga skirta sunkiasvoriam transportui iki 24 t svorio įvažiuoti.

Patalpose turi būti sumontuota ir veikti, prijungta prie centralizuoto pulto, gaisrinė ir apsauginė signalizacija.

Patalpose bendra instaliuota elektros galia ne mažesnė kaip 100 kW, tame skaičiuje 20 kW apšvietimui, panaudos koeficientas k-0,6, leistinoji naudoti galia ne mažiau 70 kW.

Šildymas iš centralizuotų komunalinių tinklų arba autonominis-dujinis, užtikrinantis gamybinėse patalpose teigiamą temperatūrą 18o-20o C, kabinetuose ir dekoratorių darbo vietose – 20o-22o C.

Vandentiekis, šaltas ir karštas vanduo iš centralizuotų tinklų arba ruošiamas autonomiškai, nuotekų šalinimas komunalinis arba autonominis su nuotekų valymo įrengimais.

Patalpos turi būti suremontuotos, išplanavimas maksimaliai atitikti dekoracijų gamybos patalpoms keliamus technologinius ir funkcinius reikalavimus:

Pastate turi veikti ištraukiamoji – pripučiamoji ventiliacija ir/ar rekuperacija.

Interneto paslauga, IP telefonijos paslauga, ugniasienės paslauga, įrengtas kompiuterinis tinklas.

Patalpos turi būti Vilniaus m. arba Vilniaus rajono savivaldybės ribose, bet ne didesniu kaip 10 km spinduliu nuo LNOBT pastato.

Patogus privažiavimas visuomeniniu bei asmeniniu transportu. Veikiantys privažiavimo keliai krovininiam transportui.

Galimybė turėti iki 17 nemokamų parkavimo vietų.

Patalpų nuomos terminas iki 10 metų su visomis galimybėmis pratęsti nuomos terminą LR įstatymų nustatyta tvarka.

Nuomos kaina ne daugiau kaip  15 (penkiolika) Eur už kv. m. Į nuomos kainą įskaičiuojami pastato šildymo ir sistemos priežiūros kaštai, išskyrus nuomojamų patalpų išlaikymo sąnaudas – komunalinius mokesčius pagal faktinius skaitiklių parodymus.

Kabinetinėms patalpoms grindys laminatas (linoleumas, marmoleumas ir panašiai), sienos ir g/k pertvaros dažytos, lubos g/k arba pakabinamos, Armstrong.

Sumontuota elektros instaliacija, normatyvus atitinkantis natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas, kompiuterinis tinklas, internetinis ryšys, vėsinimas, vėdinimas ir kondicionavimas.  Reikalavimai patalpoms: dvi atskiros; vienos patalpos aukštis 3-3,5 m, kitos 5-6 m. Patalpos turi būti be pertvarų, kolonų, apšvietimas ne mažesnis kaip 700 – 800 Lx. Vietoms, kuriose papildomai statomi plautuvės (vonios), sienos papildomai turi būti apklijuotos plytelėmis arba kita lengvai valoma ir plaunama medžiaga; grindys – dengtos medžio plokšte ir linoleumu. Patalpose bus dirbama su įvairios sudėties dažais, todėl būtina priverstinė ištraukiamoji ventiliacija.

Dizaineriai 2 darbo vietos. Reikalavimai patalpoms: atskira patalpa 86 kv. m. ploto, aukštis 9 m, apšvietimas ne mažesnis kaip 500 Lx., reikalinga priverstinė ištraukiamoji ventiliacija.

Gamybos patalpos – medžio. Dizaineriai 3 darbo vietos prie staklių, darbastalių, surinkimo-montavimo stalų, atskira patalpa be pertvarų, kolonų, aukštis ne mažiau 9 m.

Metalo dizaineriai – 2 darbo vietos numatomos prie darbastalių, suvirinimo stalų, montavimo-surinkimo stalų – atskira patalpa be pertvarų, kolonų, aukštis ne mažiau 9 m. Sienos g/k, betonas glaistytos ir dažytos, lubos – dažytos gelžbetoninės perdangos, grindys plastbetonas arba plaunamas betonas. Medžio apdirbimo, staklių pastatymo vietoje montuojama medžio dulkių ir drožlių priverstinio šalinimo įranga. Darbo vietų apšvietimas atitinkantis normatyvus Darbo vietų apšvietimas ne mažesnis kaip 500 Lx darbo vietai. Reikalinga priverstinė ištraukiamoji ventiliacija. Elektros instaliacija, trifazė 230/400V šviestuvai, jungikliai, perjungėjai, kirtikliai, rozečių lizdai pritaikyti medžio apdirbimo patalpoms. Kitiems prietaisams pajungti naudojamos vienfazės rozetės. Metalo dizainerių darbo vietose reikalavimai grindims, sienoms ir luboms analogiški kaip ir medžio dizainerių darbo patalpose. Reikalinga priverstinė ištraukiamoji ventiliacija. Darbo vietų apšvietimas ne mažesnis kaip 500Lx darbo vietai. Sumontuoti iki 1 t. kėlimo galios elektrinį įrenginį.

Buitines patalpas įrengti atskirai vyrams ir moterims. Moterų dirba iki 6 darbuotojų Vyrų dirba iki 11 darbuotojų .Reikalingi vyrams ir moterims atskiri sanitariniai mazgai. Pageidautina min. po 2 vnt. Patalpose sanmazgai išdėstyti sutinkamai su LR patvirtintomis higienos normomis. Dušai min po vieną vyrams ir moterims.

Sandėliavimo patalpos.. Sienos be apdailos (plytos arba gelžbetonio dažytos plokštės). Apšvietimas natūralus ir dirbtinis atitinkantis HN reikalavimus. Sandėliavimui skirtas plotas šildomas.

Priedas Nr. 2

(Pasiūlymo forma)

 

DĖL NEGYVENAMŲ PATALPŲ, SKIRTŲ DEKORACIJŲ IR BUTAFORIJOS GAMYBAI IR REMONTUI, NUOMOS PIRKIMO

Data

Kandidato pavadinimas arba vardas, pavardė
Kandidato adresas
Kandidato juridinio asmens kodas arba asmens kodas
Telefono numeris
Fakso numeris
EI. pašto adresas
Asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris), turintis teisę derėtis dėl patalpų nuomos
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris), į kurį galima kreiptis dėl patalpų apžiūrėjimo
 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Nekilnojamojo turto nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentuose ir prieduose Nr. 1-2 nustatytomis sąlygomis.
 1. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, nėra įtraukta jokių nuostatų, prieštaraujančių Nekilnojamojo turto nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų nuostatoms.
 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, patvirtiname, kad siūlomos išnuomoti patalpos nėra areštuotos, išnuomotos ar siūlomos išnuomoti ir visiškai atitinka galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos higienos normose bei elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse išdėstytus reikalavimus, taip pat šiuos bendruosius reikalavimus:
Eil. Nr.KRITERIJUS, APIBŪDINANTIS PASTATUS AR PATALPASPERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKALAVIMASREIKALAVIMĄ ATITINKANTIS SIŪLYMAS
3.1Pageidaujama vietaVilniaus m. sav. arba Vilniaus rajono sav.
3.2Pageidaujamas atstumas nuo LNOBTNe daugiau kaip 10 km spinduliu
3.3Paskirtis nurodyta NTRGamybos-sandėliavimo-negyvenamos patalpos
3.4Daiktinių teisių apribojimainėra
3.5Pastato/patalpų bendras patalpų naudingas plotas1750-1800 kv. m
3.6Pastato aukštingumas
1 aukšto
2 aukštų
3 aukštų
3.7Kuriame pastato aukšte yra patalpos
1 aukšte
2 aukšte
ne aukščiau kaip 3 – ame aukšte
3.8Pastato/patalpų energetinio naudingumo klasėA+
3.9Pastato/patalpų pamatai
Juostiniai monolitiniai
Juostiniai surenkamieji
Poliniai gręžtiniai
Plokštuminiai
3.10Pastato/patalpų sienos
Gelžbetoninės
Mūras. Nurodyti.
Daugiasluoksnė Sandwich tipo plokštė. Nurodyti.
3.11Pastato/patalpų stogas
Šlaitinis
Sutapdintas
3.12Grindys gamybinėms patalpoms
Pramoninis betonas atlaikantis transporto iki 24 t. svorį. Nurodyti. Privaloma
Plastbetonas atlaikantis transporto iki 24 t. svorį. Nurodyti privaloma.
3.13Pastato/patalpų langaiSu žaliuzėmis arba kita nurodyti
3.14Reikalavimai pastatui/patalpomsDalies patalpų aukštis ne mažiau kaip 9 m. Durų angos krovininiam transportui matmenys 4×3,5 m. Privaloma. Būtina nurodyti
3.15Pastato/patalpų apsauginė  signalizacijaJungiama prie centrinio pulto. Perimetro ir judesio jutikliai. būtina nurodyti
3.16Pastato/patalpų gaisrinė signalizacijaJungiama prie centrinio pulto. Dūmų ir temperatūriniai jutikliai vadovaujantis gaisrinės saugos taisyklėmis būtina nurodyti
3.17Pastato/patalpų vaizdo stebėjimasJungiama prie centrinio pulto, būtina nurodyti
3.18Pastato/patalpų ventiliacija
Oro pritekamoji ir ištraukiamoji ventiliacija. Padavimo ir ištraukimo ventiliatoriai. Privaloma. būtina nurodyti
Rekuperacija, būtina nurodyti
3.19Kondicionavimo sistemaPageidautina administracinėms patalpoms, būtina nurodyti
3.20Pastate/patalpose instaliuota elektros galiaNe mažesnė kaip 100 kW, Privaloma. Būtina nurodyti
3.21Pastate/patalpose leistina naudoti elektros galiaNe mažesnė kaip 70 kW, Privaloma. Būtina nurodyti
3.22Elektros instaliacija gamybinėms darbo vietomsTrifazė 230/400 V, būtina nurodyti
3.23Elektros instaliacija kitoms darbo vietomsVienfazė 230 V, būtina nurodyti
3.24Interneto paslauga pastate/patalposeVeikianti, pajungta prie vidinio kompiuterinio tinklo, Privaloma. Būtina nurodyti
3.25IP telefonija pastate/patalposeVeikianti. Pajungta prie vidinio kompiuterinio tinklo. Privaloma. Būtina nurodyti.
3.26Kompiuterinis tinklas pastate/patalposeInstaliuotas ir veikiantis, Ethernet tipo, tipą būtina nurodyti
3.27Kompiuterinio tinklo kabeliavimas pastate/patalpose5e arba aukštesnės kategorijos, kategoriją būtina nurodyti
3.28Kompiuterinio tinklo taškų pajungimo kiekisNe mažiau kaip numatyta darbo vietų su galimybe plėsti, būtina nurodyti kiekį
3.29Kompiuterinio tinklo rozečių standartasRJ45, būtina nurodyti standartą
3.30Šildymas pastatui/patalpoms
Komunalinių tinklų. Privalomas.  būtina nurodyti
Autonominis dujinis. Privaloma. Būtina nurodyti
3.31Vandentiekis, šaltas ir karštas vanduo pastatui/patalpoms
Centralizuoti komunaliniai tinklai, Privaloma. Būtina nurodyti
Autonominis, gręžinys, būtina nurodyti
3.32Nuotekų šalinimas pastatui/patalpoms
Centralizuoti komunaliniai tinklai Privaloma. Būtina nurodyti
Autonominis
Nuotekų valymo įrenginiai, Privaloma. Būtina nurodyti
3.33Metalo dizaineriai
Priverstinė ištraukiamoji ventiliacija 2 darbo vietoms su triukšmo slopinimu montuojama pastato išorėje. Pramoniniai gartraukiai dulkių/garų šalimui montuojami virš darbo vietų. Privaloma.  Būtina nurodyti
Atskira patalpa be pertvarų ir kolonų. Privaloma, būtina nurodyti
2 darbo vietos numatomos prie darbastalių ir prie suvirinimo stalų, montavimo-surinkimo  stalų.
Plotas apie 400 kv.m. būtina nurodyti plotą.
Aukštis ne mažiau kaip 9 m.. Privaloma. Būtina nurodyti.
Sienos mūras ir/ar gelžbetoninė plokštė. Dalinė apdaila. Nurodyti
Gelžbetoninė perdanga, dalinė apdaila, nurodyti
Grindys plastbetonas, pramoninis betonas, plaunamas betonas, nurodyti konkrečiai
Apšvietimas ne mažiau 500 Lx., privalomas, nurodyti.
Praustuvė mažiausiai 1 vnt.. Nurodyti kiekį
Karštas/šaltas vanduo. Kanalizacija. Privaloma, nurodyti būtina.
Suspaustas oras 6-8 bar. Privaloma, būtina nurodyti.
3.34Kėlimo įrenginysIki 1 t. kėlimo galios metalo dizainerių darbo vietoje.  Bendroje erdvėje su sandėliu. Privaloma, Būtina  nurodyti
3.35Medžio dizaineriai
3 darbo vietos prie staklių, darbastalių, surinkimo-montavimo stalų, atskira patalpa be kolonų. Privaloma. Būtina nurodyti
Patalpa be kolonų ir pertvarų. Privaloma, nurodyti.
Plotas iki 250 kv. m. Nurodyti plotą.
Aukštis ne mažiau kaip 9 m. Privaloma. Būtina nurodyti aukštį
Suspaustas oras 6-8 bar. Privaloma Būtina nurodyti
Medžio drožlių ir dulkių šalinimo įranga (Ciklon arba analogiška) su surinkimo bunkeriu medžio dizainerių darbo vietoje ir/ar pastato išorėje. Privaloma. Būtina nurodyti
Patalpoje privaloma ištraukiamoji ventiliacija su triukšmo slopinimo funkcija. Ventiliatorius montuojamas pastato išorėje. Gartraukiai pramoniniai, dulkių/garų šalinimui montuojami virš darbo vietų. Privaloma. Būtina nurodyti
Praustuvė mažiausiai1 vnt. Nurodyti kiekį.
Karštas/šaltas vanduo. Kanalizacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Apšvietimas ne mažiau 500 Lx. Privalomas. Būtina nurodyti.
3.36Administracijos patalpos vadovas, dailininkas-asistentas.
Privalomas šildymas. Būtina nurodyti.
Grindys laminatas arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Grindys linoleumas arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Sienos gipso kartono glaistyto/dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos gipso kartono glaistytos/dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos tipo Armstrong, pakabinamos arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Privaloma elektros instaliacija. Nurodyti.
Silpnosios srovės, Privaloma, Būtina nurodyti.
Vėsinimas/vėdinimas. Privaloma. Nurodyti tipą.
Rekuperacija. Būtina nurodyti.
Kondicionavimas. Būtina nurodyti.
Apšvietimas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Kabinetas 2 darbo vietos plotas 18-26 kv. m. Nurodyti plotą.
3.37Administracijos patalpos. Vyresnysis konstruktorius, konstruktorius.
Šildymas. Privalomas. būtina nurodyti.
Grindys laminatas arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Grindys linoleumas arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Sienos gipso kartono glaistyto/dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos gipso kartono glaistytos/dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos tipo Armstrong, pakabinamos arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Elektros instaliacija. Privaloma.  Būtina nurodyti.
Silpnosios srovės. Privalomos. Būtina nurodyti.
Vėsinimas/vėdinimas. Privalomas. Nurodyti tipą.
Rekuperacija. Būtina nurodyti
Kondicionavimas. Būtina nurodyti.
Apšvietimas. Privalomas. Būtina nurodyti.
2 darbo vietos. Plotas 16-18 kv. m. Nurodyti plotą.
3.38Administracijos patalpos. Derybų kambarys
Grindys laminatas. Nurodyti konkrečiai.
Grindys linoleumas arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Sienos gipso kartonas glaistytas ir dažytas. Nurodyti konkrečiai.
Lubos gipso kartonas glaistytas ir dažytas. Nurodyti konkrečiai.
Lubos tipo Armstrong, pakabinamos arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Elektros instaliacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Apšvietimas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Silpnosios srovės. Privalomos. Būtina nurodyti.
Vėsinimas/vėdinimas. Privalomas. Būtina nurodyti tipą.
Rekuperacija. Būtina nurodyti.
Kondicionavimas. Būtina nurodyti.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
8-10 vietų. Kabinetas 20-25 kv. m. Nurodyti plotą.
3.39Gamybinės patalpos. Vyr. Dailininkas dekoratorius, dailininkas dekoratorius.
Patalpos turi būti be pertvarų, kolonų, Patalpose bus dirbama su įvairios sudėties dažais. Sienos glaistytos dažytos. Privaloma.  Būtina nurodyti konkrečiai.
Sienos gipso kartonas glaistyto ir dažytos arba tik glaistytos ir dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Plautuvių ir vonios pastatymo vietose sienos aptaisomos akmens masės plytelėmis. Nurodyti.
Lubos gipso kartono glaistyto ir dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos tipo Armstrong, pakabinamos arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos kitos. Nurodyti konkrečiai.
Plautuvių ir vonios pastatymo vietose grindys klijuojamos akmens masės plytelėmis. Nurodyti.
Patalpos grindys medžio masyvas arba analogiška danga prie kurios galima tvirtinti dekoruojamas medžiagas su vinimis ar kitomis metalinėmis tvirtinimo detalėmis. Nurodyti konkretų dangos tipą.
2-jose darbo vietose priverstinė ištraukiamoji ventiliacija su triukšmo slopinimo funkcija. Ventiliatorius montuojamas pastato išorėje. Gartraukiai pramoniniai dulkių/garų šalinimui montuojami virš darbo vietų. Privaloma. Būtina nurodyti.
Elektros instaliacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Silpnosios srovės. Privaloma. Būtina nurodyti
Vėsinimas/vėdinimas. Privalomas. Nurodyti konkrečiai.
Rekuperacija. Būtina nurodyti.
Kondicionavimas. Būtina nurodyti.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
3 darbo vietos. Patalpos plotas 320 – 330 kv. m. Nurodyti plotą.
Patalpos aukštis 3 – 3.5 kv. m. Privaloma. Būtina nurodyti.
Apšvietimas ne mažiau kaip 700 – 800 Lx. Privaloma. Būtina nurodyti.
Plautuvės nerūdijančio plieno, gilios mažiausiai  2 vnt. Privalomos. Būtina nurodyti kiekį.
Suspaustas oras 6-8 bar. Privalomas. Būtina nurodyti.
Karštas/šaltas vanduo. Kanalizacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Vonia 1 vnt. Būtina nurodyti kiekį.
3.40Gamybinės patalpos. Dailininkas dekoratorius
Patalpos turi būti be pertvarų, kolonų. Privaloma. Būtina nurodyti.
2 darbo vietos . Patalpos plotas 320-330 kv. m. Nurodyti plotą.
Patalpos aukštis 5-6 m. Privalomas. Būtina nurodyti.
Sienos gipso kartonas glaistytos ir dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Plautuvių ir vonios pastatymo vietose sienos aptaisomos akmens masės plytelėmis. Nurodyti.
Lubos gipsokartono glaistyto ir dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos tipo Armstrong, pakabinamos arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos kitos. Nurodyti konkrečiai.
Patalpos grindys medžio masyvas arba analogiška danga prie kurios galima tvirtinti dekoruojamas medžiagas su vinimis ar kitomis metalinėmis tvirtinimo detalėmis. Privaloma. Būtina nurodyti konkrečiai dangos tipą.
Plautuvių ir vonios pastatymo vietose grindys klijuojamos akmens masės plytelėmis. Būtina nurodyti.
2-jose darbo vietose priverstinė ištraukiamoji ventiliacija su triukšmo slopinimo funkcija. Ventiliatorius montuojamas pastato išorėje. Gartraukiai pramoniniai dulkių/garų šalinimui montuojami virš darbo vietų. Privaloma. Būtina nurodyti.
Elektros instaliacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Silpnosios srovės. Privaloma. Būtina nurodyti.
Vėsinimas/vėdinimas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Rekuperacija. Būtina nurodyti.
Kondicionavimas. Būtina nurodyti.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Apšvietimas ne mažiau kaip 700 – 800 Lx. Privalomas. Būtina nurodyti.
Plautuvės nerūdijančio plieno, gilios mažiausiai 2 vnt. Nurodyti kiekį.
Karštas/šaltas vanduo. Kanalizacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Suspaustas oras 6-8 bar. Privaloma. Būtina nurodyti.
Vonia 1 vnt. Nurodyti kiekį.
3.41Gamybinės patalpos. Dizaineris.
Patalpos turi būti be pertvarų, kolonų. Privaloma. Būtina nurodyti.
2 darbo vietos patalpos plotas 84-86 kv. m. Nurodyti plotą.
Patalpos aukštis ne mažiau kaip 9 m. Privaloma. Būtina nurodyti.
Sienos gipso kartonas glaistytos ir dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Plautuvių ir vonios pastatymo vietose sienos aptaisomos akmens masės plytelėmis. Būtina nurodyti.
Lubos gipsokartono glaistyto ir dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos tipo Armstrong, pakabinamos arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos kitos. Nurodyti konkrečiai.
Patalpos grindys medžio masyvas arba analogiška danga prie kurios galima tvirtinti dekoruojamas medžiagas su vinimis ar kitomis metalinėmis tvirtinimo detalėmis. Nurodyti konkretų grindų dangos tipą.
Plautuvių ir vonios pastatymo vietose grindys klijuojamos akmens masės plytelėmis. Nurodyti.
2-jose darbo vietose priverstinė ištraukiamoji ventiliacija su triukšmo slopinimo funkcija. Ventiliatorius montuojamas pastato išorėje. Gartraukiai pramoniniai dulkių/garų šalinimui montuojami virš darbo vietų. Privaloma. Būtina nurodyti.
Elektros instaliacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Silpnosios srovės. Privaloma. Būtina nurodyti.
Vėsinimas/vėdinimas. Privaloma. Būtina nurodyti.
Rekuperacija. Būtina nurodyti.
Kondicionavimas. Būtina nurodyti.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Apšvietimas ne mažiau kaip 500 Lx. Privalomas. Būtina nurodyti.
Karštas/šaltas vanduo. Kanalizacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Plautuvės nerūdijančio plieno, gilios mažiausia 2 vnt. Privalomos. Būtina nurodyti kiekį.
3.42Sandėlys
Sienos lygios, gali būti be apdailos. Nurodyti būklę.
Plotas 25-30 kv. m. Nurodyti plotą.
Lubų aukštis 2.30-3 m. nurodyti aukštį.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
3.43Sandėlys
Sienos lygios gali būti be apdailos ( plytos arba gelžbetonis) Nurodyti.
Apšvietimas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Plotas  min 200 kv. m. Nurodyti plotą.
Lubų aukštis  min. 9 m. Nurodyti aukštį.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
3.44Buitinės patalpos
Moterims 6 asmenys patalpos plotas 18-22 kv. m. Nurodyti plotą.
Vyrams 11 asmenys patalpos plotas 36-40 kv. m. Nurodyti plotą.
Grindys laminatas arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Grindys linoleumas arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Sienos gipso kartono glaistyto/dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos gipso kartono glaistytos/dažytos. Nurodyti konkrečiai.
Lubos tipo Armstrong, pakabinamos arba analogiškos. Nurodyti konkrečiai.
Elektros instaliacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Apšvietimas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Vėdinimas/vėsinimas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Kondicionavimas. Būtina nurodyti.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Karštas/šaltas vanduo. Kanalizacija. Privalomas. Būtina nurodyti.
Plautuvės mažiausiai 2 vnt. po vieną kiekvienai patalpai. Nurodyti kiekį.
3.45Sanitariniai mazgai
Po 2 taškus kiekviename aukšte. Atskirai vyrams ir moterims. Pagal HN reikalavimus . Nurodyti kiekį.
Grindys akmens masės plytelės. Privaloma. Nurodyti.
Sienos akmens masės plytelės. Privaloma. Nurodyti.
Lubos pakabinamos. Nurodyti konkrečiai.
Ventiliacija ištraukiamoji. Privaloma. Būtina nurodyti.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Karštas/šaltas vanduo. Kanalizacija. Privalomas. Būtina nurodyti.
Apšvietimas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Elektros instaliacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Unitazai po mažiausiai po 1 vnt. kiekvienam taškui viename aukšte. Nurodyti  konkrečiai.
Praustuvės mažiausiai po 1 vnt. kiekvienam taškui viename aukšte. Nurodyti kiekį
Vienos kabinos plotas kv. m ne mažiau 1×1.3 m.
Vieno sanmazgo plotas 2.5- 3 kv. m
3.46Dušo patalpos
1 vnt. vyrams ir 1 vnt. moterims 3-4 kv. m
Vieno patalpos plotas 3-4 kv. m
Grindys akmens masės plytelės. Nurodyti
Sienos akmens masės plytelės. Nurodyti.
Lubos pakabinamos. Nurodyti.
Ištraukiamoji ventiliacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Šildymas. Privalomas. Būtina nurodyti.
Karštas/šaltas vanduo. Kanalizacija. Privaloma. Būtina nurodyti.
Dušo galvutės komplektas vienai patalpai. Nurodyti kiekį.
3.47Nuomos terminasNuo 5 iki 10 metų
3.48Kvadratinio metro nuomos kainaPasirašant 5 metų nuomos sutartį su galimybe pratęsti iki 10 metų
3.49Komunaliniai mokesčiaiVidurkis kūrenimo sezono metu
3.50Komunaliniai mokesčiaiVidurkis nekūrenimo sezono metu
3.51Nemokamų parkavimo vietų skaičiusmažiausiai 17 vietų.
3.52Kita
 1. Siūlomų išnuomoti patalpų nuomos 1 kv. m kaina:
Eil. Nr.PavadinimasMato vnt.kv. m1 kv. m įkainis be PVM1 mėnesio įkainis, Eur be PVM12 mėnesių kaina Eur be PVM
123456(4*5)7(6*12)
1.Patalpų nuomaVnt.
2.Viso be PVMX
3.PVMX
4.Viso su PVMX

Pasiūlyta kaina žodžiais:

Pasiūlymo kainą pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Į nuomos kainą įskaičiuojami:

 • pastato/patalpų šildymo ir šildymo įrenginių priežiūros kaina;
 • komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo kaštai;
 • pastato/patalpų administravimo kaštai įskaitanti patalpų ir teritorijos valymą;
 • pastato/patalpų  inžinierinių ir komunalinių tinklų priežiūra ir remontas proporcingai nuomojamų patalpų plotui;
 • pastato/patalpų silpnųjų srovių tinklų priežiūra ir remontas;
 • pastato/patalpų elektros tinklų priežiūra ir remontas;
 • pastato/ventiliavimo sistemos priežiūra ir remontas arba pastato/patalpų rekuperacijos sistemos remontas, priežiūra, įskaitant eksploatacinių medžiagų kainą;
 • pastato/patalpų kondicionavimo įrangos remontas ir priežiūra, įskaitant eksploatacinių medžiagų kainą;
 • Nekilnojamo turto ir žemės mokesčiai;

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

 1. Siūlomomis išnuomoti visiškai įrengtomis patalpomis faktiškai bus galima pradėti naudotis nuo

(įrašyti)

 1. Patalpų apžiūrėjimo sąlygos perkančiosios organizacijos atstovams ir galimybės dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams:

6.1. Patalpas galima apžiūrėti 2019 m.       d. (data ir laikas, per kurį galima apžiūrėti patalpas);

6.2. Dėl patalpų apžiūrėjimo kreiptis į: (atsakingo asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas).

 1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil.Nr.Pateikto dokumento ,,Konfidencialu“ pavadinimasDokumentas yra pateiktas su pasiūlymu Taip/Ne

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

 1. Kitos sąlygos (informacija):       .
 2. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr.Pateiktų dokumentų pavadinimasDokumento puslapių skaičius
Eil. Nr.Pateiktų dokumentų pavadinimasDokumento puslapių skaičius
1.Dokumentų, patvirtinančių patalpų nuosavybę arba teisę išnuomoti siūlomas patalpas, patvirtintos kopijos
2.Kadastro duomenų bylos kopija
3.Bendraturčių (jei tokių yra) sprendimo (sutikimo) išnuomoti patalpas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka kopija
4.Įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl patalpų nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti patalpomis, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas
5.Kiti dokumentai
 1. Pasiūlymas galioja iki 2019 m. balandžio 19 d. plius 90 kalendorinių dienų.

(Kandidato arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

________________________

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi.
Daugiau informacijos rasite: Privatumo politika