Pradžia
en

Asmens duomenų apsauga

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras yra vykdomos veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktų asmens duomenų valdytojas ir duomenų subjektų bei trečių šalių perduotų asmens duomenų tvarkytojas, juridinio asmens kodas 190753881, buveinės adresas Vienuolio g. 1, LT-01104, Vilnius ir asmens duomenis tvarko vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis dėl asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo –  Renatas Steponavičius, tel. +370 698 05496, el. p. renatas.steponavicius@opera.lt.

Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimas - asmens duomenų tvarkymo Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatre apimtį ir tikslą, asmens duomenų saugojimo priemones, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatre tvarką nustato Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Asmenys norėdami įgyvendinti savo kaip asmens duomenų subjektų teises, Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui pateikia prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, jo formą galite rasti čia: 

Prašymo dėl asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo forma                                      

 

Asmens duomenų tvarkymą Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre reglamentuojantys dokumentai:

 

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro asmens duomenų tvarkymo taisyklės   

 
Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre taisyklės

 

Skundus dėl Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai - Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai:

Kontaktinė informacija:

  1. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445 El. paštas ada@ada.lt
    https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Naujienlaiškio prenumerata

Loading