Dovanų kuponai      

Operos solistų stažuotojų programa

Operos stažuotojų programą remia LNOBT Paramos fondas „Orfėjo lyra"
Paramos fondo direktorė Nijolė Galinienė

Programos vadovė – LNOBT generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai Laima Vilimienė

Vokalo pedagogai Sigutė Stonytė, Arūnas Malikėnas

Pianistė korepetitorė Monika Laukaitytė-Miklovienė


2017–2018 m. sezono stažuotojai

Simona Liamo, sopranas
Edgaras Davidovičius
, tenoras
Kšištof Bondarenko
, bosas2016–2017 m. sezono stažuotojai

Agnė Stančikaitė, sopranas
Edgaras Davidovičius,
tenoras
Žygimantas Galinis,
baritonas
Steponas Zonys, baritonas


LNOBT – tarptautinės jaunųjų menininkų ugdymo programos dalyvis

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras tapo Europos operos akademijų tinklo ENOA nariu. Nuo 2009 m. veikiantis tinklas prisideda prie jaunosios kartos operos menininkų ugdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo. LNOBT, jau ketvirtą sezoną rengiantis operos stažuotės programą jauniems atlikėjams, į ENOA veiklą įsitraukė kaip asocijuotas partneris.

ENOA (European Network of Opera Academies) vienija 29 Europos operos institucijas: teatrus, trupes, festivalius, fondus, akademijas. Tinklas skirtas ne tik dainininkų, bet ir kitų specialybių jaunųjų operos talentų ugdymui: rengiami meistriškumo kursai, kūrybinės dirbtuvės kompozitoriams, dramaturgams, režisieriams, dailininkams, atlikėjams instrumentininkams, dirigentams ir t. t. ENOA veiklą remia Europos komisija.

Nuo 2013 m. veikančioje LNOBT stažuotojų programoje šiuo metu lavinami jaunieji operos solistai. Tačiau programos nuostatai numato galimybių stažuotės metu ugdyti ir kitų teatrui reikalingų profilių specialistus, kurie aukštosiose mokyklose arba neruošiami, arba darbui teatre turi įgyti papildomų įgūdžių (pvz., režisieriaus asistentai, sufleriai ir kt.); pirmąjį sezoną programoje dalyvavo pianistė koncertmeisterė.
Todėl ENOA teikiamos plačios galimybės operos profesionalams tobulintis, įgyti kitokios, platesnės patirties, LNOBT veiklos plėtrai ypač parankūs.

Narystė ENOA gali būti dvejopa. Vienuolika tinklo narių turi organizatorių statusą, jie gali rengti koprodukcijas, meistriškumo kursus ir kitokius renginius, inicijuoti naujų kūrinių sukūrimą, pastatymą ir pan. Organizatorių statusą turi Provanso Ekso festivalis (Prancūzija), Aldeburgo muzikos festivalis (JK), Calouste Gulbenkiano fondas (Portugalija), Bavarijos teatro akademija Miunchene (Vokietija), Latvijos nacionalinis operos ir baleto teatras, LOD muzikos teatras Gente (Belgija), Karalienės Elžbietos muzikos namai Vaterlo (Belgija), Karalienės Sofijos aukštoji muzikos mokykla drauge su Albénizo fondu Madride (Ispanija), Varšuvos didysis teatras-Lenkijos nacionalinė opera, Veronos operos akademija (Italija) ir Olandijos nacionalinė opera ir baletas Amsterdame (Nyderlandai).

Asocijuotų ENOA partnerių drauge su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru yra 18. Tokio tipo dalyvavimas suteikia galimybę vykti į kursus, dalyvauti kai kuriuose projektuose, prisidėti prie koprodukcijų, nors patys jų negali rengti. Be to, asocijuoti nariai gali naudotis ENOA profesinių kontaktų archyvu.

Tarp asocijuotų ENOA partnerių yra Tarptautinis Edinburgo festivalis (JK), Štutgarto opera (Vokietija), Danijos karališkojo teatro operos akademija Kopenhagoje (Danija), Helsinkio festivalis (Suomija), „Operosa“ festivalis Belgrade (Serbija), „Les Théâtres de la Ville de Luxembourg“ (Liuksemburgas), Porto „Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo“ ir Lisabonos „Escola Superior de Música“ (Portugalija), Islandijos opera Reikjavike, Insbruko senosios muzikos festivalis (Austrija), „Silbersee ex vocaallab“ festivalis Zaandame (Nyderlandai), Briuselio „La Monnaie“ operos teatras (Belgija), „Athens & Epidaurus“ festivalis Atėnuose (Graikija), Venecijos „La Fenice“ teatras (Italija), „Arena di Verona“ fondas (Italija) ir Norvegijos nacionalinis operos ir baleto teatras Osle.

2016 01 01

 

2015–2016 m. sezono stažuotojai

Dovilė Kazonaitė, sopranas
Aistė Pilibavičiūtė, sopranas
Joana Stanelytė, mecosopranas
Andrius Bartkus, tenoras
Kasparas Damulis, tenoras

 


2014–2015 m. sezono stažuotojai

Aistė Miknytė, sopranas
Karolina Glinskaitė, sopranas
Rokas Šveisteris, baritonas
Šarūnas Šapalas, baritonas


2013–2014 m. sezono solistai stažuotojai

Monika Sakalauskaitė, sopranas
Vilija Mikštaitė-Mažulienė, mecosopranas
Raimundas Juzuitis, bosas

Kristina Siomka, pianistė koncertmeisterė stažuotoja

******************************************************************************************************

PATVIRTINTA

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus
2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. S1-112


LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO
JAUNŲJŲ SPECIALISTŲ STAŽUOTOJŲ PROGRAMOS
N U O S T A T A I

1. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau – LNOBT arba teatras) Jaunųjų specialistų stažuotojų programa (toliau – Programa) skirta skatinti jaunų operos teatro specialistų ugdymą ir suteikti jiems galimybę dalyvauti LNOBT spektakliuose bei jų rengimo procese.
2. Programai vadovauja LNOBT Generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai ir meno reikalams, administruoja Meninės veiklos tarnybos vadovė, darbo meninę kokybę prižiūri Muzikos vadovas.
3. Dalyvauti Programoje turi teisę solinio dainavimo specialybės absolventai, turintys aukštojo mokslo baigimo diplomą ir pradedantys savarankišką karjerą bei jauni atlikėjai, jau dainuojantys muzikiniame teatre ir norintys pagerinti savo sceninius įgūdžius. Taip pat specialistai, ketinantys dirbti teatre ir norintys įgyti darbui reikalingų specifinių profesinių žinių.
4. Programa trunka iki 2 metų. Stažuotės trukmė nustatoma individualiai kiekvienam dalyviui.
5. Programos tikslai:
5.1. Tapti atspirties tašku pradedančio operos solisto profesiniame gyvenime; kiekvienam stažuotojui sukurti individualią strategiją, ugdyti visapusišką operos solistą ir stebėti jo vystymąsi; lavinti vokalinę techniką, interpretaciją, aktorinį meistriškumą, vaidybos įgūdžius, muzikinio stiliaus suvokimą, dainavimo lietuvių bei užsienio kalbomis specifiką.
5.2. Ugdyti aptarnaujančio meninio personalo specialistus betarpiško dalyvavimo darbo procese sąlygomis.
6. Programos užsiėmimai trunka nuo rugsėjo 15 iki birželio 15 d.
7. Kandidatus į solistus stažuotojus atrenka LNOBT generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija Didžiosios solistų perklausos metu. Perklausa rengiama kasmet kovo mėnesio pradžioje. Kitų specialybių kandidatai atrenkami atsižvelgiant į teatro poreikius.
8. Su specialistu stažuotoju sudaroma terminuota darbo sutartis, kurioje numatoma sutarties trukmė, darbo tvarka ir finansiniai įsipareigojimai.
8.1. Operos solistas sutartimi įsipareigoja dalyvauti jam paskirtame teatro darbe: užsiėmimuose su specialistais, repeticijose bei parengti ir atlikti jam skirtus vaidmenis.
8.2. Kiti jaunieji specialistai įsipareigoja dalyvauti spektaklių rengimo procese bei spektakliuose, ir atlikti jiems pavestas užduotis.
9. Stažuotojas turi teisę dalyvauti ne teatro renginiuose, jei tai netrukdo jo užimtumui teatre ir yra suderinta su teatro administracija.
10. Stažuotojas turi teisę dalyvauti LNOBT operos spektaklių repeticijose ir stebėti solisto vaidmens rengimo bei spektaklių paruošimo fazes.
11. Su operos solistais stažuotojais dirba pianistai koncertmeisteriai, vokalo pedagogai, dirigentai, režisieriai, režisierių asistentai, kalbos pedagogai.
12. Dokumentai, pateisinantys stažuotojo nedalyvavimą paskirtuose užsiėmimuose, medicininės pažymos pristatomos Meninės veiklos tarnybos vadovui.
13. Operos solisto stažuotojo pareigos:
13.1. Individualiai dirbti su vokalo pedagogais pagal paskirtą tvarkaraštį;
13.2. Studijuoti/rengti vaidmenis su pianistais koncertmeisteriais, dirigentais, režisieriais, režisieriaus asistentais, kalbos pedagogais.
13.3. Dalyvauti paskirtose repeticijose, lankyti spektaklius;
13.4. Parengti ir atlikti jam paskirtus vaidmenis LNOBT scenoje;
13.5. Dalyvauti LNOBT edukacinėse programose.
14. Stažuotojų atsakomybė:
14.1. Siekti maksimalių rezultatų ir uoliai dirbti;
14.2. Vykdyti Terminuotoje darbo sutartyje numatytus įsipareigojimus;
14.3. Reguliariai tikrinti informaciją apie darbo grafikus, skelbiamą Teatro informacinėje lentoje bei internete;
14.4. Laikytis darbo drausmės, LNOBT Vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų;
14.5. Elgtis nekenkiant Teatro vardui bei reputacijai.
14.6. Laikytis Operos solistų – stažuotojų atmintinėje, išvardintų nuostatų (1 priedas).
15. Atmintinė stažuotojui įteikiama pasirašytinai.
16. Išbrauktieji iš stažuotojų sąrašų privalo įvykdyti Terminuotoje darbo sutartyje numatytus įsipareigojimus teatrui ir atsiskaityti su teatru už bibliotekos fondus ir kitą panaudotą medžiagą.
17. Baigus stažuotojų programą, išduodami stažuotojų programos baigimo pažymėjimai.

___________________________________________


Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro jaunųjų specialistų stažuotojų programos
nuostatų patvirtintų LNOBT generalinio direktoriaus
2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. S1-112
1 priedas


LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO
OPEROS SOLISTO-STAŽUOTOJO ATMINTINĖ


1. VEIKLA

Operos solistas-stažuotojas (toliau – Stažuotojas) yra Operos solistų-stažuotojų programos Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (toliau – LNOBT) dalyvis. Operos solistų-stažuotojų programai vadovauja LNOBT Generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai ir meno reikalams Laima Vilimienė, administruoja Meninės veiklos tarnybos vadovė Audronė Juozauskaitė, darbo meninę kokybę prižiūri muzikos vadovas Robertas Šervenikas.
Stažuotojas privalo dalyvauti jam paskirtame teatro darbe: užsiėmimuose su specialistais, repeticijose, edukacinėse programose, koncertuose, rengti ir atlikti jam paskirtus vaidmenis LNOBT spektakliuose.

2. VIETA

Stažuotojo užsiėmimų vieta yra LNOBT, A. Vienuolio g. 1, Vilnius, 01104.
Esant gamybiniam būtinumui, Stažuotojai gali būti perkeliami dirbti į kitą vietovę (gastrolės, repeticijos, spektakliai, koncertai ir kt.), suteikiant Darbo kodekse numatytas garantijas.

3. TRUKMĖ

Stažuotė LNOBT prasideda rugsėjo 15 d. ir trunka iki birželio 15 d.
Šiam terminui su Stažuotoju sudaroma terminuota darbo sutartis.
Atskirais atvejais stažuotės trukmė gali būti pratęsta.
Pasibaigus stažuotei, Stažuotojui įteikiamas stažuotės baigimo pažymėjimas.

4. FINANSINĖS SĄLYGOS

Stažuotės metu už dalyvavimą teatro darbe Stažuotojui mokamas atlyginimas.
Kiekvieną mėnesį į Stažuotojo nurodytą banko sąskaitą pervedamas darbo sutartyje numatytas atlyginimas.
Esant galimybei, Stažuotojui suteikiama papildoma parama, teikiama teatro rėmėjų lėšomis. Šios paramos išmokėjimai nustatomi atskiru potvarkiu.

5. DARBO LAIKAS

Operos solistų darbo laikas – šešios savaitinės darbo dienos. Poilsio diena – pirmadienis. Antradieniais – šeštadieniais galimi du iškvietimai, sekmadieniais – vienas iškvietimas į darbą. Repeticijų pradžia negali būti anksčiau negu 10 val.
Iškvietimu į darbą vadinami spektakliai, repeticijos (įprastai vyksta 10.00-13.00 ir/arba 18.00-21.00), darbas su vokalo pedagogais ir koncertmeisteriais, dalyvavimas edukacinėse programose, kostiumų matavimasis.
Visi teatro darbuotojai darbo valandomis privalo būti pasiekiami mobiliuoju arba fiksuoto ryšio telefonu.
Visų paskirtų vaidmenų muzikinę medžiagą privaloma parengti iki sceninių repeticijų pradžios.
Repeticijoje dalyvaujantys solistai privalo atvykti į repeticiją prieš tiek laiko, kad spėtų jai tinkamai pasiruošti, bet ne vėliau kaip likus 15 min. iki repeticijos pradžios.
Spektaklyje dalyvaujantys solistai privalo atvykti į teatrą ne vėliau kaip 1 val. iki spektaklio pradžios ir pasirašyti registracijos knygoje bei laiku atvykti į grimo skyrių pagal atskirai skelbiamą tvarkaraštį.
Repeticijų ir spektaklių metu visi dalyvaujantys asmenys išjungia mobiliojo ryšio priemones ir kompiuterius. Sceninėse repeticijose dalyvaujantys artistai privalo vilkėti patogius ir spektaklio mizanscenoms tinkamus rūbus bei avėti repeticinę avalynę.
Draudžiama artistams į repeticijas scenoje ateiti su paltais, apsiaustais bei nešvaria avalyne.
Neatvykus į darbą be pateisinamos priežasties ir apie tai iš anksto neinformavus Meninės veiklos tarnybos darbuotojų, taikoma drausminė nuobauda. Šis punktas negalioja tuo atveju, jei nedalyvavimas darbe buvo iš anksto suderintas su Meninės veiklos tarnyba.
Susirgus nedelsiant pranešti apie nedarbingumą Meninės veiklos tarnybai.
Operos solistas stažuotojas turi teisę nemokamai naudotis LNOBT Medicinos punkto paslaugomis.
Darbuotojai gali įeiti į Teatro patalpas tik turėdami Administracijos išduotą darbo pažymėjimą.
Visi darbuotojai privalo palikti Teatro patalpas praėjus 1 valandai po vakarinio spektaklio arba repeticijos pabaigos.

6. DARBO TVARKARAŠTIS

Ateinančios savaitės darbo tvarkaraštis skelbiamas ne vėliau kaip esamos savaitės penktadienį teatro skelbimų lentoje bei internete.

Ypatingais atvejais tvarkaraštis gali būti keičiamas. Todėl privaloma kasdien sekti skelbiamą informaciją.

7. DARBAS SU KONCERTMEISTERIAIS

Individualaus darbo valandos su koncertmeisteriais nuo esamos savaitės penktadienio iki kitos savaitės antradienio derinamos su koncertmeisteriais ir Meninės veiklos tarnyba.

Nuo antradienio visai ateinančiai savaitei individualaus darbo valandos derinamos išskirtinai su Meninės veiklos tarnyba.

8. NEDARBO LAIKAS

Teatre nedirbama Darbo kodekso 162 straipsnio 1 dalyje nurodytomis švenčių dienomis. Išimties tvarka, išankstiniu šalių susitarimu, galimi spektakliai ir koncertai vasario 16 d., kovo 11 d., Motinos dieną, Tėvo dieną, liepos 6-ąją, šv. Kalėdų antra dieną ir šv. Velykų antra dieną.

Neapmokamos atostogos suteikiamos LR darbo kodekse nustatyta tvarka arba šalims sutarus, nurodant tikslią atostogų priežastį.

9. YPATINGA INFORMACIJA

Stažuotojai stažuotės metu privalo raštu suderinti su Teatro vadovybe savo įsipareigojimus kituose teatruose, koncertinėse organizacijose ar kolektyvuose, prašant suteikti kasmetines ar neapmokamas atostogas kiekvieną sykį, kai nustatytu darbo laiku:
1) planuoja išvykti už Lietuvos ribų;
2) dalyvauja Lietuvoje (įskaitant Vilnių) vykstančiuose ne teatro renginiuose;
3) dėl kitų asmeninių priežasčių negali atvykti į darbą.

Gavus darbdavio sutikimą, privaloma informuoti renginių organizatorius, kad savo programose bei kitoje viešinimo medžiagoje jus privaloma pristatyti sekančiai:
“xxx yra LNOBT Operos solistas – stažuotojas”.

Visa papildoma ir/ar stažuotojui aktuali su Teatro darbu susijusi informacija bus siunčiama jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu ar/ir trumposiomis žinutėmis ir tai bus laikoma Stažuotojo informavimu.
Stažuotojas įsipareigoja pateikti Teatrui tikslią savo kontaktinę informaciją bei reguliariai tikrinti jo pateiktu adresu siunčiamą informaciją. Šio įsipareigojimo nevykdantis stažuotojas neturi teisės Teatro atžvilgiu reikšti pretenzijų dėl informacinių pranešimų negavimo.
Stažuotojas įsipareigoja informuoti Teatrą, jei dėl objektyvių priežasčių jo el. paštas ar sim kortelė laikinai neveiks.
Jei informacija siunčiama elektroniniu paštu/trumpąja žinute Stažuotojo pateiktu adresu/numeriu, laikoma, kad Stažuotojas ją gavo tą pačią dieną, kai pranešimas buvo išsiųstas.

10. KOSTIUMAI

Visi LNOBT spektakliuose naudojami kostiumai, butaforija, kostiumų detalės ir perukai yra LNOBT nuosavybė, todėl Stažuotojas negali jų išnuomoti ir kitais pagrindais perduoti naudojimui tretiesiems asmenims.

11. SPEKTAKLIŲ ĮRAŠAI

Stažuotojas suteikia teatrui neribotam laikui išimtinę teisę Lietuvos Respublikoje ir užsienio teritorijoje bet kokias būdais ir priemonėmis atgaminti kūrinio atlikimų bei jų repeticijų įrašą ir viešai jį skelbti.

Visos autorinės spektaklių teisės priklauso LNOBT, todėl savavališkai filmuoti ir fotografuoti spektaklius ar jų ištraukas - griežtai draudžiama.

Pageidaujantys įsirašyti savo atliekamą vaidmenį asmeninio archyvo kaupimui privalo tai raštu suderinti su teatro vadovybe.

12. LNOBT VIDAUS DARBO REGLAMENTAI

Stažuotojas privalo vykdyti šiame susitarime neišvardintus LNOBT darbo reglamento punktus, nustatytus Vidaus darbo tvarkos taisyklėse bei Kolektyvinėje sutartyje.

Visais dėl darbo sutarties kylančiais klausimais Stažuotojas turi teisę kreiptis į Personalo skyriaus vadovą.

 
Pasidalink: