Operos solistų stažuotojų programa

 

2015–2016 m. sezono stažuotojai

Dovilė Kazonaitė, sopranas
Aistė Pilibavičiūtė, sopranas
Joana Stanelytė, mecosopranas
Andrius Bartkus, tenoras
Kasparas Damulis, tenoras

 

2014–2015 m. sezono stažuotojai

Aistė Miknytė, sopranas
Karolina Glinskaitė, sopranas
Rokas Šveisteris, baritonas
Šarūnas Šapalas, baritonas


2013–2014 m. sezono solistai stažuotojai

Monika Sakalauskaitė, sopranas
Vilija Mikštaitė-Mažulienė, mecosopranas
Raimundas Juzuitis, bosas

Kristina Siomka, pianistė koncertmeisterė stažuotoja

******************************************************************************************************

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus
2014 rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. S1-135


LIETUVOS NACIONALINO OPEROS IR BALETO TEATRO
OPEROS SOLISTŲ STAŽUOTOJŲ PROGRAMOS
N U O S T A T A I

1. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau –LNOBT) operos solistų stažuotojų programa (toliau – Programa) skirta skatinti jaunų operos solistų ir operą aptarnaujančių specialistų ugdymą ir suteikti jiems galimybę dalyvauti LNOBT spektakliuose bei jų rengimo procese. 

2. Programai vadovauja LNOBT Generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai ir meno reikalams, administruoja Meninės veiklos tarnybos vadovė, darbo meninę kokybę prižiūri Muzikos vadovas.

3. Dalyvauti Programoje turi teisę solinio dainavimo specialybės absolventai ir paskutinių kursų studentai, turintys aukštojo mokslo baigimo diplomą ir pradedantys savarankišką karjerą, bei jauni atlikėjai, jau dainuojantys muzikiniame teatre ir norintys pagerinti savo sceninius įgūdžius. Taip pat operą aptarnaujantys specialistai, ketinantys dirbti teatre ir norintys įgyti darbui reikalingų specifinių profesinių žinių.

4. Programa trunka 1 metus, ji gali būti pratęsta dar metams. Stažuotės trukmė nustatoma individualiai kiekvienam dalyviui.

5. Programos tikslai:
5.1. tapti atspirties tašku pradedančio operos solisto profesiniame gyvenime; kiekvienam stažuotojui sukurti individualią strategiją, ugdyti visapusišką operos solistą ir stebėti jo vystymąsi; lavinti vokalinę techniką, interpretaciją, aktorinį meistriškumą, vaidybos įgūdžius, muzikinio stiliaus suvokimą, dainavimo lietuvių bei užsienio kalbomis specifiką;
5.2. ugdyti operą aptarnaujančio meninio personalo specialistus, betarpiškai dalyvaujant darbo procese.


6. Programos užsiėmimai trunka nuo rugsėjo 15 iki birželio 15 d.

7. Kandidatus į solistus stažuotojus atrenka LNOBT generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija Didžiosios solistų perklausos metu. Perklausa rengiama kasmet kovo mėnesio pradžioje. Kitų specialybių kandidatai atrenkami atsižvelgiant į teatro poreikius.

8. Su solistu stažuotoju sudaroma Viešo atlikimo sutartis arba Intelektualinių paslaugų teikimo sutartis, kurioje numatomi rengiami vaidmenys, spektaklių datos, darbo tvarka ir finansiniai įsipareigojimai.
8.1. Operos solistas sutartimi įsipareigoja dalyvauti jam paskirtuose užsiėmimuose su specialistais, repeticijose bei parengti ir atlikti jam skirtus vaidmenis.
8.2. Kiti jaunieji specialistai įsipareigoja dalyvauti spektaklių rengimo procese bei spektakliuose ir atlikti jiems pavestas užduotis.

9. Stažuotojas turi teisę dalyvauti ne teatro renginiuose, jei tai netrukdo jo užimtumui teatre ir yra suderinta su teatro administracija.

10. Stažuotojas turi teisę dalyvauti visų LNOBT operos spektaklių repeticijose ir stebėti solisto vaidmens rengimo bei spektaklių paruošimo fazes.

11. Su stažuotojais solistais dirba pianistai koncertmeisteriai, vokalo pedagogai, dirigentai, režisieriai, režisierių asistentai, kalbos pedagogai.

12. Dokumentai, pateisinantys stažuotojo nedalyvavimą paskirtuose užsiėmimuose, medicininės pažymos pristatomos Meninės veiklos tarnybos vadovui.

13. Stažuotojo pareigos:
13.1. Individualiai dirbti su vokalo pedagogais pagal paskirtą tvarkaraštį;
13.2. Studijuoti/rengti vaidmenis su pianistais koncertmeisteriais, dirigentais, režisieriais, režisieriaus asistentais, kalbos pedagogais;
13.3. Dalyvauti paskirtose repeticijose, lankyti spektaklius;
13.4. Parengti ir atlikti jam paskirtus vaidmenis LNOBT scenoje;
13.5. Dalyvauti spektaklių rengimo procese bei spektakliuose ir atlikti jiems pavestas užduotis;
13.6. Dalyvauti LNOBT edukacinėse operos programose.

14. Stažuotojų atsakomybė:
14.1. Siekti maksimalių rezultatų ir uoliai dirbti;
14.2. Vykdyti Viešo atlikimo sutartyje numatytus įsipareigojimus;
14.3. Reguliariai tikrinti informaciją apie darbo grafikus, skelbiamą Teatro informacinėje lentoje bei internete;
14.4. Laikytis darbo drausmės, LNOBT Vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų;
14.5. Elgtis nekenkiant Teatro vardui bei reputacijai.

15. Stažuotojo programa nutraukiama ir stažuotojas išbraukiamas iš stažuotojų sąrašų:
15.1. Pasibaigus programos terminui;
15.2. Paties stažuotojo prašymu dėl ligos, nėštumo, vaiko priežiūros atostogų ir kitų objektyvių priežasčių;
15.3. Pažeidus LNOBT etikos normas, VDTT ir kitų reglamentuojančių teisės aktų normas bei šių Nuostatų 13 ir 14 punktuose numatytus įsipareigojimus.

16. Išbrauktieji iš stažuotojų sąrašų privalo įvykdyti finansinius įsipareigojimus teatrui, numatytus Viešojo atlikimo sutartyje ir atsiskaityti su Teatru už bibliotekos fondus ir kitą panaudotą medžiagą.

17. Baigus stažuotojų programą, išduodami stažuotojų programos baigimo pažymėjimai.
Pasidalink: