Dokumentai / Teatro paslaugų teikimo taisyklės

LNOBT paslaugų vartotojams teikimo taisyklės
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro

                                                                                                                                                   Generalinio direktoriaus 2010 balandžio 30 d.

                                                                                                                                                       įsakymu Nr. S1-53

 

LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO
PASLAUGŲ TEIKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLES

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau – LNOBT) Paslaugų teikimo vartotojams taisyklės (toliau vadinama - Taisyklės) nustato LNOBT paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant paslaugų teikėjo - LNOBT ir vartotojo/žiūrovo teises ir pareigas, taikytiną atsakomybę, bilietų, abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, abonementų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir draudimus, saugaus vartotojo/žiūrovo elgesio reikalavimus, skirtingas paslaugos teikimo sąlygas, kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai, papildomai mokamas paslaugas, nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas ir kitas vartotojo/žiūrovo apsisprendimui pasinaudoti paslaugomis svarbias sąlygas.

2. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Abonementas - dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis vartotojo/žiūrovo ir paslaugų teikėjo - LNOBT sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis.

Bilietas - dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis vartotojo/žiūrovo ir paslaugų teikėjo- LNOBT sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis.

Dovanų kortelė – kuponas – griežtos atskaitomybės blankas, už kurio sumą galima įsigyti bilietus į LNOBT organizuojamus renginius.

Paslaugų teikėjas - Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT), kuris vykdydamas savo veiklą siūlo ir atlygintinai/neatlygintinai suteikia kultūros ir pramogų paslaugas vartotojams/žiūrovams, rezervuojantis ir (ar) parduodantis bilietus arba abonementus į kultūros ir pramogų renginius ar suteikiantis teisę pasinaudoti paslaugomis.

Rezervavimas - išankstinis paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.

Kultūros ir pramogų paslaugos – LNOBT atlygintinai/neatlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant teatrų ir koncertinių įstaigų profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (pvz., koncertas, šventė, festivalis, paroda, spektaklis, kinas ir panašiai).

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme (Žin., 2004, Nr. 96-3523), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. LNOBT užtikrina, kad vartotojas/žiūrovas, prieš įsigydamas bilietą ar abonementą, turėtų galimybę susipažinti su paslaugų teikimo taisyklėmis, paskelbiant jas viešai teatro pastato žiūrovinėje dalyje: prie bilietų kasų ir I aukšto fojė bei paskelbiant LNOBT tinklalapyje.

4. LNOBT generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintas nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas suteikiama teisė administruoti  teatro interneto puslapyje esančioje Bilietų administravimo sistemoje (BAS) Žiūrovų aptarnavimo tarnybos vadovui - vyriausiajam administratoriui.

 

II. LNOBT PASLAUGŲ VARTOTOJAMS TEIKIAMA  INFORMACIJA

 

5. Pateikiant informaciją ir reklamuojant paslaugas, turi būti suteikta teisinga, išsami, aiški, nedviprasmiška, vartotojui lengvai prieinama informacija apie paslaugas, skiriant pakankamai laiko su ja susipažinti.

6. LNOBT suteikia šią informaciją:

6.1.  Kontaktiniai duomenys:  Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, A.Vienuolio g. 1; LT-01104, Vilnius; tel. 8 5 2620727; faks. 8 5 2623503, el. paštas info@opera.lt; interneto tinklalapis www.opera.lt ;

6.2. Registro ir teisinio statuso duomenys: Valstybės biudžetinė įstaiga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190753881; PVM kodas LT907538811

6.3. Pagrindinė veikla - organizuoti muzikinio scenos meno kūrimą ir jo viešą atlikimą aukščiausiu meniniu lygiu;

6.4. Bendroji informacija apie teikiamą paslaugą:

6.4.1. spektaklio/koncerto, šventės, festivalio, parodos (toliau – renginiai) ir pan.: pavadinimas, aprašomojo pobūdžio informacija apie spektaklį/renginį ir kita informacija skelbiama 6.1. punkte nurodytame interneto tinklalapyje ir kt.;

6.4.2.  data, laikas, vieta, trukmė (jeigu yra); spektaklio/renginio atlikėjai skelbiami 6.1. punkte nurodytame interneto tinklalapyje ir kt.;

6.5. paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius);

7. Vartotojo/žiūrovo prašymu LNOBT  turi pateikti:

7.1. informaciją apie LNOBT veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama paslauga (koprodukcijos pastatymai);

7.2. interneto tinklalapio nuorodas, kur galima gauti išsamią informaciją apie vartotojų teisių gynimo būdus, ginčų sprendimo ypatumus ir sąlygas.

7.3. juridinio asmens prašymu- sąskaitą faktūrą;

7.4. apmokėjimo čekį;

8. Jeigu iki paslaugų suteikimo pasikeičia šių taisyklių 1, 6, 10, 11 ir 12 punktuose nurodyta informacija apie paslaugas, paslaugų teikėjas privalo sudaryti sąlygas vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija.

 

III. LNOBT BILIETUOSE,  ABONEMENTUOSE IR DOVANŲ KORTELĖSE TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 

9. Bilietuose ir abonementuose informacija pateikiama lietuvių kalba. Papildomai informacija gali būti pateikta ir kitomis kalbomis.

10. Biliete turi būti nurodyta:

10.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;

10.2. paslaugų pavadinimas;

10.3. paslaugų teikimo vieta;

10.4. paslaugų teikimo data, pradžios laikas;

10.5. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija;

10.6. paslaugų teikimo metu asmeniui skirta vieta (jeigu yra – Kamerinė salė);

11. Abonemento turi būti nurodyta:

11.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;

11.2. paslaugų teikimo vieta, jeigu nustatyta – laikas;

11.3. naudojimosi paslaugomis laikotarpis ir (ar) suteikiamų paslaugų skaičius, nustatant šias sąlygas atskiru LNOBT generalinio direktoriaus įsakymu;

11.4. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija;

11.5. abonemento galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygos ir tvarka, įforminant tai atskiru LNOBT generalinio direktoriaus įsakymu;

12. Dovanų kortelėse turi būti nurodyta:

12.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;

12.2. paslaugų teikimo vieta, bilietų kasos darbo laikas;

12.3. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija;

12.5. Naudojimosi dovanų kortele tvarka:

12.5.1. Dovanų kortelė yra vienkartinė.

12.5.2. Dovanų kortelė galioja iki joje nurodytos datos.

12.5.3. Atsiskaitant už bilietus dovanų kortele, būtina prieš tai perspėti bilietų kasos darbuotoją.

12.5.4. Dovanų kortelei nuolaidos netaikomos.

12.5.5. Įsigijus bilietus atsiskaitant už juos dovanų kortele, dovanų kortelė paliekama bilietų kasoje, o bilietai išduodami vartotojui/žiūrovui.

 

IV. BILIETŲ, ABONEMENTŲ  REZERVAVIMO, ĮSIGIJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

                      13. Bilietų į renginius/spektaklius rezervavimas ir pardavimas  pradedamas, LNOBT renginių repertuarą patvirtinus generalinio direktoriaus veiklos įsakymu ir apie tai paskelbus viešai: LNOBT interneto tinklalapyje, spaudoje ir kt.

                      14. Abonementų į renginius/spektaklius rezervavimas ir pardavimas  pradedamas, LNOBT renginių repertuarą ir abonemento akcijos laiką patvirtinus generalinio direktoriaus veiklos įsakymu ir apie tai paskelbus viešai: LNOBT interneto tinklalapyje, spaudoje ir kt.

                      15. Abonementų į renginius/spektaklius akcijos laikas ir rezervacija esant vartotojų poreikiui pratęsiama arba stabdoma LNOBT nuožiūra.

                      16. Vartotojas/žiūrovas, turi teisę įsigyti abonementą į renginius/spektaklius tik paskelbtos abonemento akcijos metu. Vartotojui/žiūrovui įsigyjant abonementą, bilietų kasose jam išduodami bilietai į visus pasirinktus renginius/spektaklius iš karto.

                      17. Dovanų kortelės naudojamos į vartotojo/žiūrovo nuožiūra laisvai pasirenkamus renginius, iškeičiant ją į bilietus kasoje. Jeigu dovanų kortelės vertė yra mažesnė nei bilietų kaina, skirtumą galima primokėti. Bilietų kainai esant mažesnei nei dovanų kortelės vertė, pinigų sumos skirtumas neišmokamas. Dovanų kortelės įkainiai nustatomi atskiru Generalinio direktoriaus įsakymu.

18. Individualus bilietų užsakymas panaikinamas likus 14 dienų, grupės (per 15 žmonių) – likus 30 dienų iki renginio dienos.

                      19. Likus 14 dienų iki renginio/spektaklio dienos, užsakymai nepriimami ir bilietai nerezervuojami.

                      20. Vartotojai/žiūrovai bilietus į LNOBT spektaklius/renginius gali įsigyti LNOBT kasose arba pirkdami vartojant elektroninės bankininkystės paslaugas.

                      21. Valandą prieš spektaklį bilietai parduodami tik tos dienos spektakliui.

22.  Bilietai negrąžinami, nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami.

23. LNOBT neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl vartotojo/žiūrovo kaltės

nepataisomai sugadintas.

24. Neįvykus spektakliui bilietus grąžinti galima tik su kasos čekiu per 3 (tris) kasų darbo dienas.

 

V. VARTOTOJAMS/ŽIŪROVAMS TAKOMOS NUOLAIDOS IR LENGVATOS

 

25. Taikyti bilietų pardavimui pastovias nuolaidas:

25.1. Grupėms (per 15 žmonių) bilietai parduodami su 10 % nuolaida. 

25.2. Su OMNI ID kortele 2 bilietams suteikiama 5 % nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir

negalioja premjeroms, Naujųjų metų vakarui ir renginiams Kamerinėje salėje.

25.3. Valandą prieš spektaklį bilietai parduodami tik tos dienos spektakliui.

25.4  Likus valandai iki spektaklio pradžios ir pusantro valandos, jei tą vakarą vyksta

edukacinis renginys, pateikus pažymėjimą, dieninio skyriaus studentams, moksleiviams ir mokytojams vienas bilietas į tos dienos spektaklį parduodamas su 70% nuolaida.

25.5. Gimimo dienos proga solenizantui dovanojamas bilietą į tos dienos spektaklį. Jo

svečiams – bilietus su 30% nuolaida (išskyrus premjeras ir renginius Kamerinėje salėje).

26. Taikyti  momentines akcijas, patvirtintas atskiru LNOBT  generalinio

direktoriaus veiklos įsakymu.

                      27. Nuolaidos negalioja premjeriniams spektakliams.

                      28. Neįgalūs žmonės vežimėliuose ir juos lydintys asmenys įleidžiami nemokamai.

                      29. LNOBT pasilieka teisę keisti pastovias nuolaidas Generalinio direktoriaus įsakymu.

 

VI. LNOBT PAREIGOS IR TEISĖS, NUSTATANČIOS VARTOTOJŲ ELGESIO NORMAS

 

30. LNOBT pareigos:

30.1. privalo teikti informaciją apie paslaugas, vadovaudamasis šiose taisyklėse nurodytais reikalavimais;

30.2. privalo platinti bilietus, abonementus ir dovanų korteles su šių taisyklių 9, 10 ir 11 punktuose nustatyta privaloma informacija.

31. LNOBT teisės, nustatančios vartotojų elgesio normas:

31.1. LNOBT turi teisę keisti spektaklius ir jų sudėtis.

                      31.2. Siekiant apsaugoti autorių teises bei intelektinę nuosavybę, spektaklio/renginio metu fotografuoti ir filmuoti draudžiama. Šią normą pažeidęs vartotojas/žiūrovas atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

31.3 Po trečiojo skambučio žiūrovai į salę neįleidžiami. Jie gali spektaklio transliaciją

stebėti prie specialaus ekrano teatro fojė.

31.4. Į vakarinius spektaklius vartotojams/žiūrovams rekomenduoja nesivesti ikimokyklinio amžiaus vaikų.  

31.5. Į LNOBT žiūrovinę dalį draudžiama įsinešti gėrimus ir kitus maisto produktus bet kokiose pakuotėse, lazerinę ir kitokią šviesą skleidžiančias priemones bei kitas žmonių sveikatai ir visuomenės saugumui pavojingas medžiagas.

31.6. Įeidami į LNOBT žiūrovines sales vartotojai/žiūrovai privalo išjungti mobiliojo ryšio priemones. 

 

VII. GINČŲ SPRENDIMAS

 

32. Vartotojas, manydamas, kad LNOBT nesuteikė jam informacijos, nurodytos šiose taisyklėse, ar suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, pirmiausia turi kreiptis į paslaugų teikėją ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu LNOBT netenkina vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, vartotojas savo reikalavimus paslaugos teikėjui pateikia raštu.

33. LNOBT privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalu pridėti prie paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui). Vartotojų prašymus LNOBT nagrinėja nemokamai.

34. Jeigu LNOBT nevykdo vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

35. LNOBT nustatęs, kad vartotojas/žiūrovas pažeidė šių taisyklių nuostatas, turi teisę pareikalauti atlyginti padarytą žalą ar sukeltus nuostolius, o vartotojui/žiūrovui atsisakius tai padaryti – turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 Paraiška trumpalaikei Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro patalpų nuomai


Pasidalink: